ที่ว่าการอำเภอถลาง
ชื่อหน่วยงาน : ที่ืำทำการปกครองอำเภอถลาง
ที่ตั้งสำนักงาน : 357 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. 076-311046 โทรสาร 076-311046
Website : http://www.talangdistrict@thaimail.com

สังกัดกรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ภารกิจของหน่วยงาน
1. ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีการดำเินินการเกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องที่
การบริหารกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การบริหารบุคคลของข้าราชการ การสนับสนุนการเลือกตั้ง งานการเงินและบัญชี การดูแลครุภัณฑ์
และงานเกี่ยวกับการควบคุมผลกระทบต่อสังคม การดำเนินการว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม อาวุธปืน
และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม มีหน้าที่ดำเินินการเกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรม การสืบสวน สอบสวน คดีอาญา การเข้าร่วมสอบสวน การร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
3. ฝ่ายทะเบียนและบัตร ดำเินินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน
และการทะเบียนอื่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
4. ฝ่ายความมั่นคง มีหน้าที่ดำเินินการเกี่ยวกับการักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
การจัดระเบียบสังคม งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานหมู่บ้านพัมนาและป้องกันตนเอง ฯ
5.ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ    เขตอำเภอถลาง มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
6. อำนาจหน้าที่   แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2545 โดยมีนายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติราช
การและลูกจ้าง ภายในที่ทำการปกครองอำเภอ
หน้าหลัก