สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต

หน้าหลัก
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต
ตั้งอยู่เลขที่ 129 /1 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต    83110     โทรศัพท์ 0- 7627-3021-22
โทรสาร 0-7627-3009    Website : http:// www. www. dor11Phuket.com E : mail rrphuket @ hotmail.com

2. สังกัดกรม ทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม
ลักษณะทางหลวงและความรับผิดชอบ  ( ไม่รวมทางหลวงพิเศษ)

      1. MAIN ROAD (M) หรือ ทางหลวงสายหลัก ในประเทศไทยคือ ทางหลวงแผ่นดิน กำกับดูแล โดย กรมทางหลวง
      2. COLLECTOR ROAD (C) หรือ ทางหลวงสายรอง ในประเทศไทย คือ ทางหลวงชนบทสายสำคัญ (โครงข่ายสายรอง) ปัจจุบันก่อสร้างไว้แล้ว 25,000 กม.กำกับดูแลโดย กรมทางหลวงชนบท
      3. LOCAL ROAD (L) หรือ ทางหลวงท้องถิ่น ในประเทศไทย
คือ ทางหลวงชนบทสายย่อย (ถนนในเขต อบต. , อบจ. และถนนในหมู่บ้าน) ก่อสร้างไว้แล้วโดยกรมโยธาธิการ
และกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท จำนวน 55,000 กม. และกรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอน ให้ อปท. รับผิดชอบ
ในการบำรุงรักษาตามแผนปฏิบัติ การกระจายอำนาจแล้ว
3. อำนาจหน้าที่
      1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      2. วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
      3. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนกำกับ และตรวจสอบเพื่อให้มีการดำเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนด
      4. ดำเนินการฝึกอบรมและจัดทำคู่มือตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
      5. ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมาย กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
      7. การให้บริการประชาชน
            7.1 เรื่อง การอำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่
            7.2 ขั้นตอน การบริการ / ระยะเวลา
                  ขั้นที่ 1 เตรียมการก่อนถึงช่วงเทศกาล
                  ขั้นที่ 2 ประชาสัมพันธ์การขับขี่รถอย่างปลอดภัย
                  ขั้นที่ 3 รับการช่วยเหลือจากประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ ฯลฯระยะเวลา ตลอดช่วงเทศกาลตามที่กำหนด
ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2546 - 4 ม.ค. 2547
            7.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง สายทางที่รับผิดชอบเลือกตามเส้นทางการจราจรที่น่าจะเกิดอุบัติเหตุ
            7.4 สถานที่ขอรับบริการ การตั้งศูนย์จุดรวม ณ ที่จุดใดจุดหนึ่ง ในสายทาง ที่รับผิดชอบ
8. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
            8.1 เรื่อง การช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย/ดินสไลด์ถมถนน
            8.2 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา / ระยะเวลา
                  ขั้นที่ 1 สำรวจเบื้องต้น เพื่อคำนวณปริมาณงานกับเครื่องจักรกล ระยะเวลา 1 วัน
                  ขั้นที่ 2 ส่งเครื่องจักรกลเข้าทำการแก้ไข เปิดทางให้รถสัญจรไป-มา ได้ระยะเวลาตามปริมาณงานมากหรือน้อย
                  ขั้นที่ 3 สำรวจ - ประมาณการ เพื่อของบประมาณในการซ่อมแซม, ให้มั่นคงถาวรต่อไประยะเวลาตาม
ปริมาณงาน
             8.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลให้กรมฯ (สสอ.) ออก ประมาณการ
             8.4 สถานที่ขอรับบริการ ให้แจ้งที่ "คลินิกช่าง ทช." สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต
9. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพ
             9.1 เรื่อง ฝึกอบรมช่างโยธา อปท.
             9.2 แนวทางการดำเนินงาน / ระยะเวลา
                  1. อบรมหลักสูตร ควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพาน
                  2. อบรมหลักสูตร บูรณะทางระยะเวลา ตามเวลาที่กรมกำหนด
             9.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง กองฝึกอบรม กรมฯ จะจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ไว้ให้ในแต่ละรุ่น
             9.4 สถานที่ขอรับการสนับสนุน "คลินิกช่าง ทช." สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต

 

กระทรวงคมนาคม