สำนักงานปฎิรูปที่ดิน
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
  ตั้งอยู่ที่ 35/3 ถนน ดำรง ตำบล ตลาดใหญ่   อำเภอ เมือง  จังหวัด ภูเก็ต
  โทร. 0-7635-4079   โทรสาร 0-7621-6124  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ www.plro41 @ yahoo.com
  เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกร
  ได้มีที่ทำกินเพื่อยังชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดิน
  เพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรนั้นโดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซื้อ
  หรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเองหรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
  การปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  (ก) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงาน และโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานปฏิรูป
  ที่ดินจังหวัดได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ www.thai.net/plro41 โทร. 0-7635-4
  079
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานประมง
สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานป่าไม้
สำนักงานเกษตร
สำนักงานสหกรณ์
หน้าต่อไป