ที่ทำการสัสดีจังหวัด
หน้าหลัก  

ที่ทำการ สัสดี จังหวัดภูเก็ต
        เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
        ตั้งอยู่ที่ 5 อาคารศาลากลาง ถนน นริศร  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7621-2830
โทรสาร 0-7621-2830
        เป็นส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
        ที่ทำการสัสดีจังหวัดมีภารกิจเกี่ยวกับการเตรียมพลกองกำลังสำรองการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
        ที่ทำการสัสดีจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
               1. ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตท้องที่จังหวัด
               2.ดำเนินการควบคุมกำกับดูแลและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงซึ่ง
กำหนดไว้ในกฎหมายข้อระเบียบคำสั่งแบบธรรมเนียมและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
ในเขตท้องที่จังหวัด
               3. ดำเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในเขตท้องที่จังหวัด
               4. ดำเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องการเตรียมพลกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดทหารบก หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
               5. บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาในกิจการ
สัสดี รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชการทหารตามที่ได้รับมอบหมาย
               6. รวบรวมข้อมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหาร
กองหนุนในเขตท้องที่จังหวัดเพื่อนำมาใช้ในการเข้ารับราชการทหารและการเตรียมพล
               7. การรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังด้านการส่ง
กำลังบำรุงในเขตท้องที่จังหวัด
               8. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานสัสดี และตามที่กำหนดไว้ใน
อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ของหน่วยตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกำลังคน ในเขตท้องที่จังหวัด ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายให้
     สำหรับข้อมูลข่าวสารของราชการที่ที่ทำการสัสดีจังหวัด จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่....................................................................

       ภารกิจของหน่วยงาน :
     1. การดำเนินการเกี่ยวกับทหารกองเกิน การลงบัญชีทหารกองเกิน
บัญชีทหารต่าง ๆ
     2. การเรียก การตรวจเลือกคนเข้าเป็นทหารกองประจำการ
     3. การควบคุมทหารกองเกิน ทหารกองหนุน
     4. กิจการเกี่ยวกับการสัสดีทั้งปวง
     5. งานธุรการอื่น ๆ
     6. การดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ
     7. งานที่ได้รับมอบหมายและสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
ขอบเขตการรับผิดชอบ : ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต